www.nordiskliturgi.dk

DEN NORSKE KIRKE

INDLEDNING
Kirkens officielle hjemmeside findes på adressen: www.kirken.no.
Der findes desuden et Liturgisk Senter med egen hjemmeside: www.liturgisksenter.no 
De liturgiske ordninger findes i tre sprogformer: bokmål, nynorsk og samisk
De officielle liturgiske bøger er udgivet af Verbum forlag, der informerer om de aktuelle publikationer på hjemmesiden: www.verbumforlag.no
Den nuværende liturgi i Norge blev indført i 1978. Den nuværende salmebog er fra 1984. 

I 2003 blev påbegyndt et reformarbejde mod en ny liturgi. 
Der orienteres løbende om reformarbejdet på adressen: www.kirken.no/gudstjeneste.
De liturgiske bøger publiceres især af Eide forlag med hjemmesiderne www.eideforlag.no og www.gudstjeneste.no.

Ny ordning for hovedgudstjeneste blev indført fra 1. søndag i advent 2011, og ny salmebog forventes indført i 2013. Teksten på denne hjemmeside tager endnu ikke hensyn til den nye liturgi, men linkene fører i flere tilfælde frem til den nye liturgi. 


GUDSTJENESTER 
De aktuelle ordninger findes i Gudstjenestebok for Den norske kirke, del I: Gudstjenester (Verbum 1992/1996). Her findes 4 afsnit:

I. Felles veiledning (generalrubrikker)
II. Hovedgudstjenester på søn- og helligdager 
III. Andre gudstjenester bestemt af kirkeåret 
IV. Andre gudstjenester uavhengige av kirkeåret. 

Desuden udgives der mindre hefter til brug for menigheden: Ordning for høymessen / høgmessa  (Verbum). 

Den fuldstændige tekst til ordningerne findes ikke på internet, men på Kirken.no findes pædagogisk tilrettelagte oversigter:

Høymesse (bokmål) / høgmesse (nynorsk)
Familiegudstjeneste  

RITUALER / KIRKELIGE HANDLINGER 
De aktuelle ordninger, der i alt væsentligt bygger på en reform i 1978,  findes i Gudstjenestebok for Den norske kirke, del II: Kirkelige handlinger (Verbum 1992). Bogen indeholder ritualer, der er godkendt til brug i Den norske kirke ved kongelige resolusjoner 1977-1990 og vedtagelser på Kirkemøtet 1986-1991:

Dåp
Konfirmasjon
Skriftemål
Egteskap (viksel)
Tjeneste på institusjon og i hjem
Gravferd
Vigsling: prestetjeneste, kateket, biskop, kirke m.m. 
Tillegg

I det omfang ordningerne findes på Kirken.no, er der ovenfor indbygget link i titlerne. 

KIRKEÅRETS TEKSTER
Den tidligere alterbok blev ved kongelig resolution af 4. november 1977 afløst af en nyordning, som på bokmål findes i bogen Kirkeårets tekster (Verbum 1990). 
På nynorsk: Tekstane i kyrkjeåret (Verbum 1991). 

Der er to tekstrækker, samt tillægstekster. Der er for hvert år specielle ændringer af prædiketeksterne for en del søndage. En oversigt over de konkrete tekster i de kommende år kan ses på Kirken.no: Kirkeårets bibeltekster.

I 2005 udkom en ny oversættelse af Det nye testamentet. Denne oversættelse er brugt i  supplerende udgivelser, fx Kirkeårets tekster, nytestamentlige tekster, andre rekke, tilleggstekster (Verbum 2005), og Kirkeårets tekster, nytestamentlige tekster, første rekke (Verbum 2006). 

I april 2011 vedtog Kirkemøtet nye tekstrækker, som gælder fra 1. søndag i advent 2011. Teksterne er trykt i Tekstbok for Den norske kirke (Bibelselskabet Verbum 2011) og er taget fra Bibelselskabets nye oversættelse Bibel 2011.

Bibelteksterne findes på bokmål og nynorsk på: Søndagens bibeltekster
Teksterne kan også findes i Nettbibelenwww.bibel.no.

SALMEBOG
Den nuværende salmebog blev godkendt ved kongelig resolution af 29. juni 1984. Titlen er: Norsk Salmebok (Verbum Forlag, bokmål og nynorsk). Salmebogen udgives i flere forskellige formater af Verbum Forlag, som orienterer om aktuelle udgivelser på deres adressen: www.verbumforlag.no (salmer og noter).

Endvidere findes der salmebøger på samisk. 
Og der er udgivet et salmebogstillæg: Tillegg til Norsk salmebok. Salmer 1997 (Verbum 1997). 

MUSIKALIER
Norsk Koralbok (Verbum 1985) indeholder alle melodier til Norsk Salmebok. 
Organistens gudstjenestebok (Verbum 2001) indeholder den liturgiske musik til Gudstjenestebok for Den norske kirke I-II. Den afløste bl.a. Organistens gudstjenestehefte (Verbum 1984). 
Norsk Kantoribok, bind I-VI (Verbum 1990-2005), er et kor- og forsangerværk til brug ved gudstjenester i Den norske kirke. Værket erstatter Graduale. Messebok for Den norske kirke (1925). 

ANDRE PUBLIKATIONER
Indtil videre er der ikke anført nogen. 

OVERSÆTTELSER
 The Order for Worship (Verbum 1989) indeholder en parallel engelsk, tysk, fransk og nederlandsk oversættelse af højmesseliturgien i Den norske kirke. 

www.kirken.no findes oversættelse til tysk, engelsk, spansk og fransk af højmesseliturgien og visse af de kirkelige handlinger. Direkte link. Der kan vælges mellem pdf eller Word. 

LITURGISK LOVGIVNING
Beslutninger om liturgi og salmebøger m.m. træffes af Kirkemøtet. Inden beslutning træffes af Kirkemøtet, skal sagen være behandlet i Nemnd for gudstjenesteliv, i Bispemøtet og i Kirkerådet.

Nærmere "Regler for saksbehandling i liturgisaker" blev vedtaget af Kirkemøtet i 2004 og kan læses her. På www.kirken.no kan endvidere findes en oversigt over "Bestemmelser vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger (Fra Gudstjenestebok for Den norske kirke)". 

KONTAKT
Nemnd for gudstjenesteliv er sagkyndigt nævn i liturgisager i forhold til Kirkerådet. 
Adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, postboks 799 Sentrum, N-0106 Oslo. Mail: post.kirkeradet@kirken.no

De norske deltagere ved det seneste nordiske liturgiske kontaktmøde i Løgumkloster 2007 var Lillian Dittmann, der er projektleder ved arbejdet med den norske gudstjenestereform (mail: lillian.dittmann@kirken.no), og Aage Haavik, der er seniorrådgiver i liturgi ved kirkerådet (mail: aage.haavik@kirken.no). 

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, DK-4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk. Bemærkninger til sidens indhold med forslag, tilføjelser m.m. modtages gerne. 

 

Forside  |   dk   |    fi    |   fo   |    gl   |    is   |    no   |    se